Vid Landeryd utanför Linköping förundersöktes nyligen en av tre stensättningar. Stensättningar är arkeologiska lämningar som består av packad sten i lager och ofta är gravar. De dateras troligen till äldre järnålder, cirka 400 f Kr–400 e Kr.

Lodfoto av stensättningen Landeryd 95:2.
Lodfoto av stensättningen Landeryd 95:2. Foto och redigering: Peter Zetterlund.

Vid förundersökningen skulle vi undersöka en av stensättningarna vid Landeryd 95:1–3. De tre kvadratiska stensättningar är anlagda på liknande sätt där man valt att använda markfasta block, eller berg, och byggt på med block och sten. Vi valde en stensättning som utmärker sig genom ett gigantiskt mittblock, cirka 4,5×2 meter i nord-sydlig riktning och drygt en meter högt.

Före undersökningen var den i fornminnesregistret beskriven som en rund stensättning, men efter avtorvning framgick att den istället hade kantkedjestenar som bildade en kvadratisk form. Stensättningen är anlagd på en moränfylld svacka mellan uppskjutande rundade berghällar. Från berghällen i nordväst leder en stensträngsliknande stenrad som ansluter till den kvadratiska formen.

Sektion genom stensättningen i nord-sydlig riktning.
Sektion genom stensättningen i nord-sydlig riktning. Foto och redigering: Peter Zetterlund.

Vid undersökningen kunde vi konstatera att det på vissa ställen fanns spridda brända ben mellan kantkedjestenarna och mittblocket. Inga andra fynd framkom. Vid djupschaktning utanför stensättningen påträffades en bengömma och rester av fyra härdar.

För mer information kontakta Annika Helander eller Peter Zetterlund