I Lillkyrka undersöker vi för tillfället en yta alldeles norr om den reglerade bytomten Kärsta. I vårt avlånga schakt har vi påträffat ett stort antal stolphål, vilket är arkeologtermen för den grop man grävt för att ställa ned trästolpar till olika typer av konstruktioner.

Vid Kärsta har de stora mängderna stolphål kunnat knytas både till flera – vad vi tror – stolpburna hus, men också till flera staket eller gärdsgårdar inom området.

Flera större koncentrationer av stolphål rymmer troligen byggnader. De medeltida husen var vanligen uppbyggda med takbärande väggar utan inre stolpar. Under järnåldern däremot bars taket ofta upp av stolpar inne i huset. Ett mindre hus från järnålder har vi kanske redan fått korn på och vi letar vidare för att även kunna få fram hus som hör till de medeltida gårdarna.

Gärdsgårdarna löper i flera olika riktningar och det är spännande att se att flera av dem troligen är de samma som syns på 1688-års karta. Det är möjligt att flera av gärdsgårdarna också kan vara äldre och kanske tillhöra de medeltida indelningarna av landskapet i ängsmark, åkermark och gårdstun. Det betyder att vi nu kan börja arbeta med hur landskapet har förändrats över tid och hur marken har använts vid olika tider.

Detta återkommer vi till längre fram.