Under den senaste tiden har Torbjörn Holback och Roman Tassilo Huber arbetat med de fyra stensträngar som vi påträffat.

Tre av dem verkar tillhöra ett större stensträngssystem som omgärdar stora delar av den fornlämning som vi undersöker och dessa stensträngar är också av något större omfattning. De är upp emot två meter breda i partier men i huvudsak endast en eller två stenar höga. Det rör sig alltså inte om stenmurar som löpt genom landskapet utan istället har de mer liknat stensatta färister. Deras huvudsakliga funktion bör också ha varit att hindra större boskap från att röra sig in i ett område eller ta sig ut därifrån, samt även att markera gårdens olika gränser i landskapet.

Den fjärde stensträngen var satt med en enda rad av mindre block. Denna löpte mellan en sank yta och ned emot en avlång ändmorän som avgränsade vårt undersökningsområde i söder. Stensträngen hade med sin begränsade utbredning troligen en annan huvudfunktion, eventuellt mer kopplad till just en gräns i landskapet.

Stensträngarnas ålder är svårbedömd och vi har därför tagit rikligt med jordprover under stensträngarna, för att om möjligt få fram material som går att datera. Det är inte omöjligt att flera av dem uppförts under förromersk järnålder (500 f. Kr. till år 0 f. Kr.), en period då många nya stensträngar anlades i olika delar av Mälardalen.

Med detta inlägg vill vi också tacka för oss, då vi nu avslutat vår undersökning i fält. Nu övergår vi till att arbeta med allt spännande material inomhus. Vi återkommer såklart med mer information om detta arbete längre fram.

Torbjörn Holback undersöker en av stensträngarna
Några av de medverkande vid undersökningen. Från vänster Arkeolog Torbjörn Holback, Arkeolog Mia Englund, Maskinist Vidar, Arkeolog Maria Lingström