Det är inte första gången vi finner stora järnåldershus i Hjärup med omgivningar och nu kan vi addera ytterligare några mycket speciella byggnader till listan! Dessa ligger på ett av krönlägena inom den höjdrygg som löper genom undersökningsområdet. Det rör sig om två hus som ligger omlott, på så vis att vi kan utgå från att det ena har avlöst det andra.

Vi har valt att presentera husen på ett lodfoto taget med drönare från fyrtio meters höjd. På detta foto har vi lagt in de lämningar som hör till respektive hus, uppdelat i två bilder. Det äldsta huset är 37 meter långt och utgörs endast av de stolphål som ingått i husets takbärande konstruktion; i dessa hål har man ställt ner kraftiga stolpar parvis.

Det yngre, bättre bevarade huset är cirka 45 meter långt och består också av väggrester, i form av rännor och stolphål. Huset har en konvex form: det är cirka fem meter brett i gavlarna och nio meter brett vid husets mitt, totalt 346 kvadratmeter stort. I husets mitt finns en stor härdgrop och ytterligare en grop vars funktion vi ännu inte har klarlagt (markerade med rött). Vi kan också se lämningar efter två ingångar (markerade med pilar). 


Tyvärr har man tagit grus på platsen i modern tid, vilket gör att några av stolphålen i husets centrala del har förstörts.
Husen dateras preliminärt till folkvandringstid (400-550 e Kr) och utgör huvudbyggnaderna på en storgård. Kommande dagar ska vi undersöka de många mindre hus som hör till denna gård som vi hoppas kunna visa upp i sin helhet för allmänheten torsdagen 8 juni, kl 18.00. Väl mött på storgården!