Arbetet vid gravfältet vid kv Haken i Sollentuna pågår för fullt och nu har det blivit dags att bjuda in allmänhet och skolklasser för visning.

Förutom ett antal mindre gravar som undersökts har även arbetet med den största graven kommit långt. Efter att flera lager med sten avlägsnats gjordes spännande fynd! Ett antal urnor, små och stora hittades. Under ett par flata stenar som fungerat som lockstenar påträffades först ett kärl med en amulettring i toppen! Urnan visade sig även innehålla bland annat ett skedformigt redskap (”spoonauer”), ett bronsbleck med ornamentik och ett miniatyrkärl.

Miniatyrkärl från gravfältet.
Miniatyrkärl från gravfältet.

Strax intill lyftes ytterligare en flat sten och under denna hittades ytterligare en urna. Denna var placerad upp och ned (bild 4989). Döm om vår förvåning när denna urna ställdes upp och ett tredje (!) kärl fanns inuti denna! Som en rysk docka!

Upp-och-nedvänd gravurna från en av gravarna.
Upp-och-nedvänd gravurna från en av gravarna.

Dateringarna på de undersökta gravarna verkar hamna i vendeltid (600–700-tal). Däremot verkar de påträffade urnorna i den stora graven vara något yngre, troligen vikingatid och dessa tolkas i dagsläget vara placerade i graven i ett senare skede, kanske vid en återetablering av platsen under vikingatid.

Förutom gravar har vi undersökt boplatslämningar på flera ställen inom undersökningsområdet. Vi har dessutom en spännande husgrundsplatå att undersöka.

Visningarna sker på grävningsplatsen på Almvägen i Sollentuna.

Visningstider

Fredagen 13/10, kl. 14.00

Onsdag 18/10 kl. 13.00

Torsdag 19/10 kl. 16.00

Onsdag 25/10 kl. 13.00

Onsdag 1/11 kl. 13.00