På Orust har hösten slagit till på allvar och vi arbetar vidare med Stala 394 vilken består av minst tre stensättningar lagda på rad. Där vi befinner oss, på en bergsavsats i skogen, hörs bruset från trafiken nedanför.

Under brons- och järnålder var detta en av flera öar i en inre skärgård och bruset som hördes då kom från en havsvik. Liknande stensättningar som de vi undersöker är vanliga i havsnära krönlägen i Bohuslän. De innehåller ofta kvarts och ibland också en gravgömma med brända ben. Stensättningarna kan däremot skilja sig åt i konstruktion. De vi undersöker just nu ligger visserligen på rad, så nära att de gränsar till varandra. Trots det finns det flera skillnader i både form och uppbyggnad.

Vad beror skillnaderna på och vad representerar de?

Är stensättningarna samtida eller har de tillkommit under olika tidsperioder?

Genom att skiktvis plocka bort sten och dokumentera konstruktionerna hoppas vi kunna besvara flera olika frågeställningar. De arkeologiska undersökningarna kompletteras också med C14-dateringar och analyser av makrofossil. På så sätt kan vi datera stensättningarna och möjligen också hitta spår efter rituella aktiviteter.

Undersökningarna på Orust kommer fortsätta fram till den 17 november, sedan packar vi ihop och fortsätter efterarbetet inomhus.

 

 

On Orust, the fall has come true and we continue with Stala 394 which consists of at least three stonebarrows in a row. Where we are, on a mountain scale in the woods, the noise is heard from the traffic below.

 

During the Bronze and Iron Age, this was one of several islands in an inner archipelago and the noise that was heard then came from a bay. Similar stonebarrows like those we are excavating are common in sea-shore crest positions in Bohuslän. They often contain quartz and sometimes also a burial mound with burned bones. The stonebarrows can, however, differ in construction. The ones we are investigating right now are indeed in line, so close that they are adjacent to each other. Despite this, there are several differences in both form and structure.

 

What are the differences and what do they represent?

 

Are the stonebarrows contemporary or have they been added during different time periods?

 

By removing stones layerwise and documenting the constructions, we hope to answer several different questions. The archaeological studies are also complemented with C14 dating and macrophossil analyzes. In this way we can date the stonebarrows and possibly also find traces of ritual activities.

 

The surveys at Orust will continue until November 17th, then we will pack up and continue the indoor work.

 

Rensningen kan vara ett mödosamt arbete men också belönande. Under all mossa fanns flera stensättningar.

 

Cleaning can be a laborious job but also rewarding. Under all mosses there were several stonebarrows.

Drönarfoto efter att stensättningarna torvats av från mossa. Den tidigare skogsbeklädda avsatsen har banats av med maskin och blottat det underliggande berget. 

 

Drone picture after the stonebarrows has been cleaned from the moss. The former forest-covered ledge has been removed with machine and bared the underlying mount.

I en av stensättningen hittade vi brända ben. Större fragment samlades i en fyndpåse medan jorden runt omkring togs in som preparat.

 

In one of the stonebarrows we found burned bones. Bigger fragments were put in a finds bag while the earth around in was taken as a preparation.