Schaktet har nu tagit oss igenom bastion Carolus Gustavus på Kvarnholmens norra del, från ena sidan till den andra. Bland annat har vi upptäckt två generationer vattenrännor under bastionens tidigare vallar. Den ena har sitt utlopp i väster och den andra i öster.

Till höger i bild ses den ena av vattenrännorna som löper genom bastionens ena mur till vänster i bild. Rännan är täckt med flata kalkstenar. Foto: Arkeologerna

Under vallarna har det funnits två täckta vattenrännor som vi nu har funnit delar av. Den ena har byggts samtidigt som bastionen under 1670-talet, medan den andra byggdes när man gjorde förbättringar av försvarsverket 1753–54. Rännorna har löpt från en öppning vänd mot staden, genom bastionens murar och ledde ut i Malmfjärdens vatten. Vattenrännorna har troligen haft funktionen att leda regnvatten ut från gatorna från den av befästningen innestängda staden.

Båda vattenrännorna har varit täckta, men med den skillnaden att den östra var täckt med kalksten och den västra med marksten. Den äldsta rännan som löpt genom nordvästra muren kunde vi följa längs åtta meter i schaktet, medan den yngre löpt genom den nordöstra muren och kunde följas längs fem meter. I båda rännorna fanns också sediment med en del fynd från hushållsavfall, framför allt en del djurben och buteljglas men även keramikskärvor.

Stenarna ovan rännan har lyfts och sedimenten i den grävts ur. I en del av botten låg kalksten. Foto: Arkeologerna.

Vattenrännor i bastion Carolus Nonus

Liknande stenbyggda vattenrännor har hittats vid tidigare arkeologiska undersökningar av bastion Carolus Nonus i kvarteret Gesällen, där bland annat butiken Hemköp numera finns. Där fanns också två generationer av rännor, som var uppbyggda på lite olika sätt, men där båda hade samma utlopp i bastionens västra flank. En ränna hade här också funnits i den östra flanken. Vattenrännan var en halv meter bred med lika stor öppning genom muren, byggd av marksten med plank lagda i botten. Ingen övertäckning fanns bevarad men det behöver det inte heller ha funnits. Här hade man stora problem med vatten som trängde upp innanför murarna och därför har man behövt avleda det.

Enligt dagens rörtekniker ska lutningen vara 5–6 millimeter/meter i moderna ledningar. Vid bastionen Carolus Nonus var lutningen i den äldsta ledningen ungefär 18 millimeter/meter, alltså betydligt kraftigare. Är avrinningen för kraftig får vattnet inte med sig sedimenten utan detta stannar kvar på botten av ledningen. Trots den kraftiga lutningen fanns, precis som i Carolus Gustavus, sediment kvar i botten.

Trots den kraftiga lutningen fanns, precis som i Carolus Gustavus, sediment kvar i botten med flera fynd och även fröer som vattnet fört med sig från ytan. Tyvärr kunde ingen lutning mätas i någon av rännorna i bastion Carolus Gustavus. Det visar sig vara en konst att lägga vattenledningar och få den avrinning man vill ha.

Även genom bastion Carolus Nonus hade vattenrännor anlagts. Bastionsmuren ses till höger där den äldsta rännan löpte 90 grader emot (närmst i bild) och den yngre diagonalt genom bastionens inre och ut genom samma öppning i muren. Foto: Arkeologerna.

Översikt av området. Foto: Arkeologerna

Vanliga fynd från hushållsavfall är keramikskärvor från olika typer av kärl, glas, djurben och kritpipor. Här ses exempel på detta. Foto: Arkeologerna.