I dagarna har en okänd kyrkogård och begravningsplats hittats söder om Vreta kloster kyrka strax norr om Linköping. Begravningsplatsen ligger i en åker ungefär 50 meter utanför det medeltida klostrets kyrkogård. I ett smalt schakt finns drygt 70 gravar som ligger i den kristna öst-västliga riktningen.

Ungefär 50 meter utanför det medeltida klostrets kyrkogård hittades den okända begravningsplatsen, i bildens bakgrund finns Vreta kloster kyrka. Annika Konsmar har just tagit ett lodfoto och Hanna Menander dokumenterar en grav intill. Foto från söder.

Några av dessa blev skadade vid schaktning för ledningsutbyggnad och ska dokumenteras, dateras och undersökas osteologiskt.

Frågorna blev genast många. Varför ligger de här, utanför klostrets kyrkogård? Är de oäktingar, brottslingar eller självspillingar? Är de samtida med nunneklostret från mitten av 1100-talet? Eller kanske äldre eller yngre? Gravarna ligger förhållandevis glest och man verkar ha tagit hänsyn till att det redan funnits en grav intill den man skulle gravlägga. Detta borde betyda att de antingen funnits någon markering ovan mark eller att de kan ha gravlagts kort tid mellan varandra, som vid en epidemi till exempel. Är det kanske gravar från den sista pesten som löpte över Vreta kloster 1709-1711?

På begravningsplatsen har man lagt både vuxna, ungdomar och små barn. Skeletten är välbevarade och många har lagts i träkistor. Inga fynd finns i gravarna, vilket kan peka åt medeltid. Det är fascinerande att se vilka fina tänder de har haft. Alla tänder verkar vara i behåll, slitna men fria från karies, vilket också kan antyda att de faktiskt är medeltida.

Gravarna avtecknar sig som grå rektangulära färgningar i den ljusa sanden och ligger alldeles intill varandra. Hur stor begravningsplatsen är vet vi inte då många gravar ligger utanför schaktets begränsning. Foto från norr.
En av de skadade gravarna vid den nyligen funna begravningsplatsen. Foto från söder.