Två arkeologer vid en boplats i Sörstafors
Vid Sörstafors har rester av huskonstruktioner och en boplats hittats. Foto: Arkeologerna, CC BY

Vid Sörstafors håller vi på med avbaning och undersökning av två boplatsområden. Från förundersökningen vet vi att boplatslämningarna dateras till både förromersk/romersk järnålder (500 f. Kr.–0 och 0–400 e. Kr.) och till perioden vendeltid–vikingatid (550 e. Kr.–1050 e. Kr.). De två områdena verkar i dagsläget vara klart separerade från varandra.

Längs med nuvarande E18 finns den äldre järnåldern, medan den yngre järnålderns boplatsspår verkar ligga närmare järnvägen. Boplatslämningarna består av härdar (eldstäder) och färgningar efter de stolpar som en gång utgjort själva huskonstruktionen. Från det rosa berget i Eriksberg kan man se boplatserna vid Sörstafors.

Kanske är det så, att de som en gång bodde här, blev begravda i Eriksberg?