Undersökningarna i Säleby går framåt. Efter snart tre veckor börjar fältarbetet gå mot sitt slut och nog känns det att hösten gjort sitt intåg på riktigt.

Inom en av fornlämningarna vi undersöker, Foss 432:1, har vi hittat spåren efter ett stolpburet hus. Konstruktionen tyder på att huset varit treskeppigt, dvs att det funnits två rader med takbärande stolpar. Rester efter väggarna har däremot inte bevarats vilket kan förklaras med att väggstolparna inte varit lika djupt nedgrävda. Uppskattningsvis har huset varit cirka tio till tolv meter långt och kan utifrån typologi dateras till äldre järnålder. Samtidigt som vi gräver ut stolphålen samlar vi in jordprover som förhoppningsvis kan ge ledtrådar till vilken typ av hus som stått på platsen. Det vi funderar kring är om människor bott här eller om huset mer fungerat som en ekonomibyggnad.

De blå käpparna markerar var husets takbärande stolpar stått.

Bara några meter från huslämningen har vi hittat brända ben. Strax intill ligger en kokgrop som vi tror kan ha använts i samband med matlagning. Kanske är det resterna efter en måltid vi hittat men innan vi kan dra några slutsatser måste benen tvättas och bedömas av en osteolog.

Brända ben är ofta mycket fragmenterade. De här kommer bedömas av en osteolog och därefter dateras med kol 14-metoden.