Jeins Heimdahl tar jordprover vid stensyllen.

Vi har ju i veckor förundrats över ”källaren” i Norrtil och vad den egentligen använts till. Norr om ”källaren” finns en syllstensrad, som hört till en annan, yngre byggnad. Nu har vår arkeobotaniker Jens Heimdahl tagit jordprover på vardera sida om denna stenrad, för att se hur just detta hus använts.

Jordproverna lades i vatten, och upp till ytan flöt sedan säd och djurben. Av dessa spår har Jens kunnat dra vissa slutsatser:

– Norr om syllstensraden fanns rika lämningar av vegetabiliskt köksavfall i form av förkolnade skalkornskärnor och råg. Förekomsten av råg indikerar att det rör sig om lämningar från den senare fasen av gården, från 1200-1300-talet. Råg var mycket vanligare i området då än under vikingatiden, berättar Jens Heimdahl.

Jordproverna som togs söder om syllstensraden visade på ett annat innehåll:

– Söder om syllstensraden fanns rika lämningar av djurben, bland annat fiskben. Skillnaden i innehåll kan ge en hint om att syllstensraden varit en del av en avgränsning i form av en vägg. Väggen kan ha stått mellan två byggnader, två rum, eller en byggnad och en utomhusmiljö, där man gjort lite olika saker. Uppenbarligen har byggnaden och området som helhet varit kopplad till mathantering, och proverna kan tolkas som spår av rumsliga funktionsskillnader mellan byggnader och rum i denna del av gården, säger Jens Heimdal.