Vi nådde de understa skikten av stödmuren i förra veckan efter att ha undersökt närmare sex meter tjocka kulturlager i vallen. De kommande veckorna kommer en ny kalkstensmur att uppföras för att stadga de äldre murarna.

Samtliga kulturlager och murar mäts in med RTKgps och fotograferas metodiskt för att kunna skapa en 3D-modell. Det senare hjälper oss att tolka de olika byggnadsskedena och illustrerar hur sättningar och ras påverkat området.

Vi har kunnat undersöka närmare sex meter kulturlager i jordvallen från 1500-talet. Muren i bildens front har inte varit avsedd att synas, utan har under 1500- och 1600-talen täckts av olika massor. I bildens högra kant ses den nya mur som påbörjades under 2016 och som nu kommer att påmuras ytterligare och förankra den äldre muren. Foto Magnus Stibéus, Arkeologerna CC-BY
Johan sopar grunden från Gunilla Bielkes lusthus, uppfört på 1580.talet. I bildens vänstra kant syns den äldre torngrunden. Foto Magnus Stibéus, Arkeologerna CC-BY.
Johan tar en av drygt 1000 bilder som ligger till grund för 3D-modellen. Foto Magnus Stibéus, Arkeologerna CC-BY.

Vi undersöker de olika kulturlagren i jordvallen systematiskt. Fynden hjälper oss att förstå när de är utlagda. Genom analyser av makrofossil och djurben kan vi också få en närmare uppfattning om varifrån man hämtat de skilda massorna. Kommer de från slottet, staden eller från landsbygden?

Magnus dokumenterar de olika kulturlagren i 1500-talsvallen, Foto Johan Stenvall Arkeologerna CC-BY.

Undersökningarna har hittills kunnat besvara merparten av de frågor vi ställde upp inför utgrävningarna. Mycket av byggnationerna har skett under 1550-1580-talen, men även under 1600-talet. Det är också möjligt att se flera byggnadsetapper av stödmuren, bl a orsakade av sättningar och ras. Vi återkommer med en mer detaljerad beskrivning av de olika skedena och kommer också att berätta om några spännande fynd!