Nu har avbaningen av matjorden kommit en bra bit på väg och många olika typer av lämningar ser dagens ljus. Framförallt har vi lyckats identifiera de nedplöjda lämningarna efter sex eller möjligen sju dösar (gravar) av olika typ och storlek.

En av dösarna som håller på att rensas fram väster om järnvägen

Flera av dem ligger emellertid under den nu använda järnvägsbanken, varför vi får avvakta med att undersöka de delarna tills den ska tas bort om några år.

I de stenpackningar som återstår efter de förstörda dösarna har vi kunnat identifiera stenfundamentsgropar efter de stora stenblock som ingått i gravkammarna och i de omgivande döstomterna. Här har också fynd av bearbetad flinta och keramikskärvor gjorts. Dessutom har vi hittat delar av en spetsnackig bergartsyxa samt en del av en så kallad dolkstav, som båda kan dateras till tiden då dösarna uppfördes, ca 3600–3400 f. Kr. Runt dösarna finns det spår efter resta stenar och olika typer av gropar som kan innehålla matrester och fynd från rituella måltider som hållits i anslutning till gravarna.

Alla lämningarna ligger koncentrerade till ett begränsat område på båda sidor om det nu använda dubbelspåret mellan Lund och Malmö. Allt tyder på att man har haft ett välavgränsat område som hyst gravarna och de rituella aktiviteter som pågått här.

Den förmodade skelettgraven från järnålder under framrensning.

Inom andra ytor har vi fått fram lämningar efter långhus från järnålder, framförallt från tidsperioden 400 f. Kr. till 500 e. Kr. Kring långhusen har vi hittat härdar, avfallsgropar och lertäktsgropar, där man tagit lera till kliningen av byggnaderna och till keramikkärl. Dessutom har vi hittat de allra understa delarna av en trolig s k flatmarksgrav med en tydlig stenpackning i ytan. Tyvärr har vi ännu inte gjort några fynd av människoben i den förmodade graven, men några kotänder hittades precis i dag.

Undersökningen går vidare och vi har fortfarande stora ytor som ska avbanas med grävmaskin. Vi förväntar oss fler långhus från järnålder och kanske ytterligare en dös. Vi får se vad som händer…

Lämningarna efter en av dösarna öster om järnvägen.