Det är inte alltid som de mest värdefulla fynden består av smycken av guld eller häftiga vapengravar. Ibland är det viktigaste fyndet något så anspråkslöst som en fyra millimeter stor fiskkota.

En ryggradskota från en fisk. Infällt ser vi storleken på kotan.

Vid undersökningarna av en plats där man hade slagit kvarts för att tillverka stenföremål, hittade vi denna lilla kota från en fisk. Vilken sorts fisk den kommer ifrån vet vi inte än, men detta lilla fiskben är nog undersökningens viktigaste fynd.

Varför är det så? Vi undersöker ett område där människor vistades för mellan 8000–4000 f. kr. Vi ser spåren efter dom i form av enstaka härdar samt föremål av sten. Allt annat material som de har använt; läder, trä, ja, allt organiskt material har försvunnit sedan länge. Att i detta sammanhang hitta ett litet fiskben var oväntat.

Varför är fyndet så viktigt? Vi vet genom detta ben att människorna på den här platsen under mesolitikum ägnade sig åt fiske. Genom att studera den lilla fiskkotan kan benexperterna, osteologerna, se vilken sorts fisk den kommer från: Är det en havslevande fisk eller en insjöfisk?  Bilden av näringsfånget för människorna under mesolitikum kan bli något tydligare. Utöver detta finns även möjligheten att datera fiskbenet genom kol-14-metoden, och därigenom aktiviteterna på denna plats.