Från vänster: två avslag i kvarts och ett i grönsten.

Fynd från två av de schakt som vi grävt idag i en hästhage vid Rödmossen, Objekt XLV. De indikerar ett boplatsläget från äldre stenåldern. Platsen ligger cirka 75 m ö h på en flack sandig avsats vilken vetter mot en mindre dalgång.

Fortsättning följer…