Efter att det arkeologiska fältarbetet avslutats för boplatsen i Viggbyholm 2020 har ett arbete tillkommit med att undersöka tidigare okända delar av fornlämningsområdet.

Sent på hösten 2021 undersöktes den sida av vägen där cykelbanan skulle anläggas, till vänster i bild. Marken hade börjat frysa till och fick värmas med elmattor. Foto: Arkeologerna CC BY

Då en ny cykelbana skulle anläggas längs med Skördevägen hösten 2021 undersöktes tre gravar från yngre järnåldern. Och även i år fortsätter arbetet.  Efter ett vinteruppehåll har undersökningar av den mark som legat under den gamla vägbanan påbörjats. Det visade sig att man vid vägbygget för cirka hundra år sedan lagt ett tunt bärlager av grus ovanpå flera bevarade gravar och husgrunder, om än något skadade i ytan.

Resultaten av de båda undersökningarna kommer att bearbetas och publiceras tillsammans.

Den största stensättningen är åtta meter i diameter. Halva anläggningen med tydlig kantkedja låg under den asfalterade vägbanan. Den andra halvan stack fram i vägslänten, men har undgått att bli registrerad i Fornminnesregistret. Foto: Arkeologerna CC BY