Sakta men säkert blottlägger vi arkeologer de byggnader, konstruktioner, gravar och andra strukturer som har tillhört den forntida gården Vikby. Och vi lär oss mer och mer om platsen.

I förgrunden står en arkeolog och dokumenterar hus. I bakgrunden, på vad som idag är ängsmark låg den tidigare havsviken.Arkeologi är dock sällan ett ämne där sensationella upptäckter skriver om historien (vilket man ibland kan tro). Efter fältundersökningen vidtar många andra analyser som ytterligare fyller på med kunskap om de människor som har levt på platsen. Den slutliga tolkningen av platsen kommer alltså inte att kunna presenteras förrän efter undersökningen. Och den kan dessutom komma att ändras! Tolkningar och arkeologiskt material presenteras i en vetenskaplig rapport som är fri för omtolkningar av alla andra. En grundbult i all forskning är att den är fri och materialet är tillgängligt. Alla har rätt att tolka.

En viktig faktor för att förstå platsen är hur den förhåller sig till sin omgivning. Gården Vikby har under yngre järnålder legat vid en havsvik med möjlighet att lägga till med båtar. Hamnar var då, liksom nu, en port mot omvärlden. En gård med ett hamnläge och med vägar mot inlandet är en plats som är av vikt för andra än gårdens egna invånare. Omlandet har med säkerhet också varit i behov av att utnyttja platsen. En angöringsplats för omlastning av gods, kanske utbyte av information och idéer och kanske också en hamn för avresor mot främmande länder? Kan Vikby ha varit en sådan plats? En plats fylld av förhoppningar men kanske också av avsked. En plats där människor möts.