Det var nu ett tag sedan fältarbetet avslutades i Vellinge och det är hög tid för en uppdatering. Undersökningen rullade på i rask takt och avslutades vid midsommar. Vi hittade bland annat 5500 år gamla stenåldershyddor, hus från bronsåldern och minst 15 stolphus från vendel- och vikingatid.

En person gräver i marken.
Axel rensar fram neolitisk keramik i vad som skulle visa sig vara en hydda. Foto: Arkeologerna CC BY

Utifrån föregående undersökningar på platsen kunde vi förvänta oss lämningar från framför allt vendel- och vikingatid, dvs århundradena före år 1000. Av de totalt 17 stolphusen som vi undersökte bestod de flesta av boningshus. De största var ungefär 30 meter långa medan ekonomibyggnaderna var betydligt mindre, i flera fall enkla små fyrstolpshus som kanske fungerat som förråd eller arbetsbodar.

De flesta brunnarna låg i en större svacka centralt i förhållande till bebyggelsen. Vi kan anta att de är samtida eftersom det fanns metallföremål i några av dem. Tio brunnar undersöktes. Benmaterialet från brunnarna är av stort intresse. Den osteologiska analysen pågår för fullt och den ska vi ska återkomma till i ett annat blogginlägg. Däremot har vi just fått resultaten av insektsanalysen som ger en tydlig bild av hur brunnsområdet sett ut. I provet fanns ett flertal arter av skalbaggar, enstaka flugor och en nattsländelarv. Förutom att flera arter trivs i fuktiga miljöer så visar de att boskap har utnyttjat brunnsområdet och att boskapen förmodligen har dominerats av kor.

En person gräver i närbild.
Här undersöker vi ett av de vikingatida husen. Foto: Arkeologerna CC BY

I denna del av Skåne ligger fornlämningarna tätt och vid en undersökning finner man ofta lämningar från många perioder. Trots detta blev vi lite smått överraskande när vi fann flera hyddor från bondestenålder och i en av dem fann vi rikligt med keramik. Utifrån keramikens form och ornamentik kan vi säga att den är ungefär 5500 år gammal. Just denna hydda var ovanligt välbevarad med en härd och några större gropar.

Flera personer på bilden som jobbar i fält.
Undersökningen av hyddan väckte stort intresse bland kollegorna. Foto: Arkeologerna CC BY

Förutom dessa neolitiska lämningar fann vi ett eller möjligen två hus från bronsåldern. Vi väntar fortfarande på att kol 14-analyser ska bli klara innan vi kan datera husen närmare.

I nästa blogginlägg berättar vi lite mer om vad den osteologiska analysen kan berätta om benen i brunnarna.

Grävskopa och personer som undersöker platsen.
Närmast i bild pågår undersökning och dokumentation av bland annat en brunn från yngre järnålder. Bakom maskinen pågår undersökning av ett hus från samma period och ännu längre bort syns vår osteolog dokumenterar ben i en brunn. Ännu längre bort undersöks ett stolphus från yngre bronsålder en neolitisk hydda. Foto: Arkeologerna CC BY