2023

Arkeologisk utredning steg 2
Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Torpa socken, fastighet Kärra 15:9, fornlämning L2023:1864 och L2023:2183
Kenneth Alexandersson med bidrag av Christina Rosén

Under fyra dagar i mars 2023 genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer, en arkeologisk utredning steg 2 inom fastigheten Kärra 15:9. Vid utredningen framkom arkeologiska lämningar i form av fem anläggningar och en halv flintdolk, samt svallad flinta. Fyndmaterialet visar på aktiviteter under mellanmesolitikum och senneolitikum, medan anläggningarna troligen skall dateras till brons-/järnålder. I samband med den arkeologiska utredningen nyregistrerades ett boplatsområde L2023:1864 och en fyndplats L2023:2183.