2015

Rapport 2015:12. Arkeologisk utredning. Västra Götalands län, Bohuslän, Lysekils kommun, Skaftö socken, Fiskebäckskil 1:6 med flera
Bengt Nordqvist

Utredningsområdet är beläget långt ut kustlandskapet. Omgivningen är starkt präglad av karga granitberg, sprickdalar och hav. Själva utredningsområdet kantades av kända gravlämningar och stenåldersboplatser. Vid undersökningen påträffades en eldstad, kärnfragment,
brända flintor samt spridda flintavslag.