2016

Rapport 2016:26. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings stad och kommun, Drag 1 och 6, RAÄ 107. Gravar från slutet av 1700-tal och 1800-tal.

Magnus Stibéus med bidrag av Caroline Ahlström Arcini

Arkeologerna genomförde vid två tillfällen under 2015 arkeologiska förundersökningar vid fängelset i Norrköping. Det var 1790 som nuvarande fångvårdsanstalten stod färdig och de första kvinnorna kunde flytta in på spinnhuset. Undersökningarna omfattade delar av två begravningsplatser som använts för de intagna kvinnliga fångarna och i vissa fall deras barn. Den äldre begravningsplatsen har varit ca 480 kvadratmeter stor. Vid förundersökningen dokumenterades drygt 50 begravningar. Begravningsplatsen har varit i bruk från 1790-talet och kanske fram till perioden ca 1830–1840-talen. Då anlades en ny större begravningsplats drygt 20 meter åt norr. Denna har varit mer än dubbelt så stor och var troligen i bruk till åtminstone slutet av 1800-talet. Vid förundersökningen påträffades närmare 80-talet begravningar. Bägge begravningsplatserna innehöll större nedgrävningar, vilka varit avsedda för flera individer. Troligtvis har gravarna grävts i samband med epidemier. Flertalet av de gravlagda har begravts i träkistor och i ett par fall har man lagt med gravgåvor. Vidare kunde det konstateras att en gropkeramisk stenåldersboplats funnits i området. Denna har troligen legat närmare Strömmen, möjligen på platsen för fängelset.