2017

Rapport 2017:39. Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne län, Skåne, Svedala kommun, Svedala och Börringe socknar, Svedala 83:1 m.fl. Författare: Christoffer Hagberg med bidrag av Bengt Söderberg, Mathilda Kjällquist, Per Lagerås och Anna Broström.

Trafikverket planerar för en ny trafiklösning kring Sturupsrondellen. En vägutredning har tagits fram och miljökonsekvensbeskrivningen för vägen blev klar 2006. År 2009 yttrade sig länsstyrelsen över vägutredningen. Ett inriktningsbeslut om fortsatt arbete togs 2011 och kompletterades 2016. Arbetets med utformningen av vägplan startade 2015 och pågår fortfarande. I det arbetet planeras ny väg E65 att byggas ut något längre norrut från dagens sträcka. Vägarbetet är planerat att påbörjas år 2020.

En första utredning, arkeologisk utredning steg 1, togs fram under hösten 2015 och våren 2016. I det här fallet kom fem områden med fornlämningar att beröras av den planerade vägen. Det innebar att ärendet gick vidare till en så kallad arkeologisk utredning steg 2, vilken redovisas i den här rapporten. Arbetet gick ut på att matjorden i varje område grävdes bort i långa schakt, motsvarande cirka 4 % av ytan. Resultatet av utredningen blev att tre områden föreslås för vidare undersökningar. De fyra områdena utgörs av ett boplatsområde vid platsen för trafikplatsen, en möjlig mesolitisk boplats och/eller ett jaktpass, samt en redan tidigare känd stenåldersboplats söder om vägen, strax väster om trafikplats Bökeberg/Tittente.