2023

Arkeologisk undersökning
Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Onsala socken, fastighet Mossen 1:12, fornlämning L1996:7493
Mattias Öbrink

Länsstyrelsen i Hallands län fick i maj år 2016 en anmälan, av en privat-person, om att en fornlämning i form av kolbemängda anläggningar och fynd av bearbetad flinta i avbanade jordmassor hade iakttagits parallellt med Lunnavägen (väg 948) i Onsala socken, Kungsbacka kommun.

Arbetet med anläggandet av ny VA-ledning avbröts och Arkeologerna, Statens historiska museer, fick i uppdrag att genomföra en efterdokumentation av platsen. Vid besiktningen i juni 2016 gjordes bedömningen att de påträffade lämningarna skulle undersökas innan arbetsföretaget kunde fortsätta. Den nya fornlämningen registrerades som L1996:7493 (Onsala 459).

Vid efterundersökningen i juli samma år, rensades ytan upp för hand. Inom en yta av 1 100 m2 framkom boplatslämningar i tre koncentrationer. Dateringarna antyder en närvaro under övergången mellan senmesolitikum och neolitikum. Ett fåtal slagna flintor påträffades, dessa tillvaratogs ej.