2019

Rapport 2019:142. Arkeologisk utredning steg 2, 2019. Skåne, Östra Göinge kommun, Kviinge socken, fastighet Brohuset 1:1, fornlämning L1991:2688/Kviinge 34:1
Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Annika Knarrström

En arkeologisk utredning steg 2 genomfördes 18-20 september 2019 inför en broomläggning längs väg 19 över Almaån, mellan Kviinge och Knislinge, norr om Kristianstad. Utredningsområdet var 3000 kvadratmeter stort. På platsen har en äldre kvarnlämning legat med äldsta belägg från år 1658.

Äldre historiska kartor, undersökningsregister, fornminnesregistret och annat arkivmaterial, samt relevant litteratur och rapporter  studerades för att ge en kulturhistorisk bakgrund till platsen. Vid fältarbetet upptogs två sökschakt; 41 respektive 86 meter långa och 1,50 meter breda. Schakt 1 innehöll sju anläggningar; en stor grop, ett troligt röjningsröse och i övrigt olika stenpackningar, varav en tolkades som en syllstensrad och en som ett spisröse.

Schakt 2 innehöll nio anläggningar. De bestod av gropar, en härd och olika stenpackningar, varav några tolkades som delar av syllstensrader och en terrassering. Utredningen visade att det i hela utredningsområdet fnns under mark dolda fornlämningar.