2015

Rapport 2015:37. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Östergötland, Norrköpings stad och kommun, Drag 1, 3, 5 och 6 samt delar av fastigheterna Drag 2, Intaget 1 och Nordantill 1:1
Christina Helander

Med anledning av att Norrköpings kommun arbetar med detaljplan inom fastigheterna Drag 1, 3, 5 och 6 samt delar av fastigheterna Drag 2, Intaget 1 och Nordantill 1:1, Norrköpings stad och kommun, Östergötland, har det utförts en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, enligt 2 kap. 11§ kulturmiljölagen (1988:950), KML. Utredningen utfördes inom området för Norrköpings gamla fängelse (RAÄ 107), byggt år 1790. Ytan omfattade knappt 30 000 kvadratmeter inklusive bebyggda delar. Det togs upp 31 schakt vilka sammantaget omfattade en uppschaktad yta om 242 kvadratmeter.

Det kunde konstateras 13 tydliga gravnedgrävningar med fyra, eventuellt fem, öst-västligt orienterade träkistor. Begravningsplatsen är endast ungefärligt avgränsad och omfattar efter utförd utredning cirka 965 kvadratmeter. Inom samma yta påträffades en möjlig härd. Gravarna har täckts över med fiberduk. Inom övriga utredningsområdet kunde konstateras att marken var mycket skadad, troligen avhyvlad och sedan täckt med utfyllnadsmassor. I några schakt fanns tunna linser kvar av odlingsjord men i de flesta schakt låg de påförda massorna direkt på den grusiga undergrunden. Om området för begravningsplatsen skall exploateras vidare bör det först utföras en arkeologisk förundersökning av begravningsplatsen med syfte att avgränsa, datera och karaktärisera den.