2019

Rapport 2019:80. Arkeologisk utredning steg 2, 2019. Skåne, Båstads kommun, Förslövs socken, fastighet Förslöv 2:4 m.fl .
Nina Trulsson med bidrag av Annika Knarrström och Katalin Schmidt Sabo

Under våren 2019 genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer, en arkeologisk utredning steg 2 i Förslöv, Skåne, med bakgrund av att Båstads kommun planerar byggnation inom en framtagen detaljplan gällande fastigheten Förslöv 2:4 m.fl. Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om det fnns några tidigare okända fornlämningar inom utredningsområdet.

Det 8,2 hektar stora utredningsområdet ligger öster om och i direkt anslutning till Förslöv som ligger på Hallandsåsens södra sluttning. Samhället omges av slättbygder i söder och skogsbygder i norr. Under utredningen togs totalt 27 stycken sökschakt upp. I schakten framkom 42 lämningar bestående av ett flertal härdar, ett antal gropar och stenpackningar, enstaka stolphål alternativt stenlyft samt ett lager.

Tre områden på totalt 6450 kvadratmeter förordas gå vidare till en förundersökning.