2018

Odling och vegetationskult i mellersta Hallands skogsbygd. Rapport 2018:88. Agrarhistoriska och arkeologiska undersökningar. Hallands län, Halland, Falkenbergs kommun, Abilds socken, Abilds-Ry 1:3, 1,9 och Grinnared 1:6, Abild 97:1, 140:1 samt ny fornlämning ”Objekt 24”
Pär Connelid och Gisela Ängeby

Inför byggandet av en vindkraftspark år 2015 utfördes agrarhistoriska och arkeologiska undersökningar vid Högabjär och Kärsås i Abilds socken i mellersta Hallands kuperade skogsbygd. Undersökningarna berörde främst fossila odlingslämningar i form av ett antal röjningsröseområden. Resultaten visar att stora delar av detta sentida utmarksområde varit föremål för intensiv stenröjning och odling under äldre järnålder, med en tydlig expansionsfas under perioden 200–600 e.Kr.

Utöver röjningsrösen dokumenterades även en typ av rösen vars sammanhang i den fossila odlingsmiljön tolkas ha haft en rituell innebörd.
Anläggningarna benämns i rapporten som ”ceremoniella röjningsrösen”. De var byggda över en begränsad yta bränd mark. Bland röjningstenar låg utströdda keramikskärvor som samstämde med den brända markens utbredning under röset. Spåren tolkas som handlingar inom en vegetations- och fruktbarhetskult kopplade till odlingsårets växtcykler.

Vid en annan lokal fanns iögonfallande ansamlingar av stora flyttblock omgivna av flacka stenpackningar. Inga arkeologiska fynd gjordes. Flyttblocken låg i utkanten av ett röjningsröseområde och tolkas, trots avsaknad av fynd, ha haft en symbolisk innebörd som rituellt brukade monument med anknytning till den odlade markens betydelse. Nära blocken ligger en stensättning. Denna berördes inte av vindkraftsverket.