2017

Rapport 2017:136. Arkeologisk förundersökning. Östergötlands län, Linköpings kommun, Linköpings stad, Kvarteret Prislappen 1, Linköping 410:1
Karin Lindeblad

Vintern 2017 genomfördes en förundersökning vid Mörtlösa bytomt utanför Linköping. By nämns i skriftliga källor från medeltiden, och tidigare arkeologiska undersökningar visar att det har funnits en gårdsbebyggelse här från åren kring Kristi födelse fram till idag. Den aktuella undersökningen visar att den nordvästra delen av bytomten var fylld med moderna massor, upp till två meter. I mindre partier fanns fossila odlingslager samt en härd bevarade. Dessa undersöktes och togs bort vid förundersökningen. Det äldsta fossila odlingslagret kan dateras till medeltid–tidigmodern tid och är sannolikt lämningarna efter en gårdsnära odling, en trädgård. Härden som undersöktes daterades till samma period.