2019

Rapport 2019:87. Arkeologisk utredning steg 1, 2019. Skåne, Vellinge och Trelleborgs kommuner, Maglarp och Räng socknar, väg 511
Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Nathalie Hyll och Sofia Lindberg

Trafkverket planerar anlägga en gång- och cykelväg längs väg 511 på avsnittet Kämpinge–Stavstensudde, en sträcka på cirka 8,5 kilometer. Det är i nuläget oklart om gång- och cykelvägen kommer att anläggas på södra eller norra sidan av den befntliga kustvägen.

Längs med vägen fnns gott om fornlämningar som är synliga ovan mark, t.ex. gravfält, gravhögar, en stenkammargrav och fortifkationsanläggningar i form av skansar. Det fnns risk för att vägdragningen även kommer att beröra under mark dolda fornlämningar.

Totalt har 28 utredningsobjekt valts ut för bevarande, förundersökning eller för en steg 2 utredning; 18 på den norra sidan och 10 på den södra sidan. Det är önskvärt att gång- och cykelvägen förläggs så att de kända fornlämningarna och deras respektive skyddsområden kan undantas från exploatering. Särskilt de ovan mark synliga fornlämningarna är viktiga element för upplevelsen av det historiska landskapet och förordas därför för bevarande.