2020

Rapport 2020:8. Arkeologisk utredning steg 2, 2019. Skåne, Ängelholms kommun, Hjärnarp socken, fornlämning L2020:306, L2020:309 och L2020:310
Katalin Schmidt Sabo

Trafikverket avser att anlägga en gång- och cykelväg på norra sidan av läns-väg 1723 längs sträckan Margretetorp (Ekbergs väg) och Venedike, en längd på cirka 2,5 kilometer. Under hösten 2019 genomförde Statens historiska museer, Arkeologerna, en arkeologisk utredning steg 2 med sökschaktningar inom berörda ytor, varvid tre omåden valdes ut för bevarande eller för fortsatta arkeologiska insatser.