2017

Rapport 2017:33. Skåne, Landskrona kommun, Glumslöv socken, fastighet Glumslöv 67:1 m.fl. Författare: Magnus Andersson

Trafikverket planerar att anlägga en gång- och cykelväg längs väg 1357 mellan Nedre Glumslöv och Ålabodarna. På uppdrag av Länsstyrelsen utfördes en arkeologisk utredning. Området kring Glumslöv har som helhet fungerat som en central bygd under stora delar av förhistorien. Synligt i dag är stenkammargravarna (megalitgravarna) från yngre stenålder (4000–1800 f. Kr.) och bronsålderns gravhögar (1800–400 f. Kr.). Vid en besiktning i fält kunde fyra utredningsområden (1–4) avgränsas. Inom område 4 påträffades tre anläggningar. De bör betraktas som utkanten av aktiviteter som kan knytas till en svag höjdrygg som ligger cirka 50 meter norr om området. Samma höjdrygg på vilken Örenäsgånggriften ligger. Ett enstaka stolphål framkom inom område 2. De övriga områdena saknade lämningar. På grund av de fåtaliga arkeologiska lämningarna och beroende på att områdena var kraftigt skadade av dikes- och dräneringsarbeten eller av under mark liggande kablar, krävs inga vidare antikvariska åtgärder.