2018

Rapport 2018:37. Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötlands län, Linköpings kommun, Landeryds socken, inom Ullstämma 5:1, Hjulsbro 3:1 samt Ekholmen 2:1
Annika Helander

Linköpings kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, har för avsikt att anlägga ny GC-väg utmed Brokindsleden och GC-port  under Vårdsbergsvägen i Linköping. Eftersom det finns registrerade fornlämningar i närområdet har Arkeologerna SHM genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2, efter Länsstyrelsens beslut enligt 2 kap. 11§ Kulturmiljölagen. Inga lagskyddade fornlämningar framkom i sökschakten. Då inga fornlämningar framkom vid utredningen bedömer Arkeologerna SHM att inga ytterligare arkeologiska åtgärder behöver utföras inför markarbetena.