2023

Rapport 2023:32
Arkeologisk utredning, steg 1
Skåne län, Skåne, Klippans kommun, Klippans socken, fastighet Klippan 3:3, 3:4, 3:5, 3:6, 3:7 och Klippan 3:8
Iohannes Miaris Sundberg

Med anledning av att Klippans kommun planerar att skapa ett verksamhetsområde har Arkeologerna, Statens historiska museer under hösten år 2022 utfört en arkeologisk utredning steg 1, inom fastigheterna Klippan 3:3 m.fl. I samband med den fältinventering som utfördes påträffades förmodat slagg inom ett över 100 meter långt område. Övriga fynd bestod av en bronssmälta samt enstaka slagna flintor. Utredningen mynnade i att ett cirka 30 hektar stort område föreslås för en arkeologisk utredning steg 2 i händelse av fortsatta planer på exploatering. Inom den föreslagna ytan förväntas främst boplatslämningar men kanske även gravar från bronsålder och äldre järnålder.