2022

Rapport 2022:104
Arkeologisk förundersökning och undersökning
Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Älvsåkers socken, fastighet Lerberg 5:48, fornlämning L1996:5634 (Älvsåker 34:1)
Gisela Ängeby

Veckorna före midsommar år 2021 undersöktes och borttogs resterna av ett skadat gravfält, som blev delundersökt på 1960-talet. Orsaken var då grustäkt och nu planerades ett husbygge på tomten. Undersökningen visade att kvar av gravfältet fanns blott en, av gammal grustäkt halverad, stensättning och rester av en urnegrav med utspridda keramikskärvor och brända ben över marken. Två kokgropar ingick i gravfältsmiljön. 14C-dateringar på träkol och bränt ben gav förromersk järnålder, mellan cirka 470 och 120 år före Kristus. Det mest överraskande inslaget var emellertid en lagd packning av småkullriga stenar som omgav ett markfast block med ett spektakulärt utseende. Utströdda i packningen låg slagen flinta från en äldre del av mesolitikum, och med knivar som enda förekommande redskapsföremål.