2017

Rapport 2017:62. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Östergötlands län, Östergötland, Linköpings stad och kommun, Smedstad 1:18, del av Smedstad 1:4 och Valla 1:6 RAÄ Linköping 250:1–2. Pia Nilsson och Alf Ericsson

Linköpings kommun arbetar med detaljplan för området kring Grenadjärsparken och Ryttargårdskyrkan i Linköping. En arkeologisk utredning gjordes på uppdrag av länsstyrelsen. Efter slutförd utredning den 4 april 2017 är bedömningen att den planerade exploateringen inom utredd yta inte riskerar konflikt med lagskyddade lämningar. Vid utredningsgrävningen påträffades förvisso spår av underofficerarnas odlingsland, men dessa saknar generellt lagskydd. Det bör dock poängteras att det inom en yta i planområdets sydöstra del finns indikationer på fornlämning, men den berörs inte av den planerade bebyggelsen.