2019

Rapport 2019:145. Arkeologisk förundersökning. Dalarnas län, Dalarna, Falu stad och kommun, Falun 7:6, Falun 7:7, Falun 7:18 och Syrafabriken 4:1, fornlämning Falun 109:1
Mia Englund och John Hamilton

Sommaren 2018 genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer (SHM), en arkeologisk förundersökning av en mindre del av fornlämningen Falun 109:1 i Falu stad, Dalarna. Fornlämningen omfattar lämningarna efter Falu gruva och den tillhörande hyttverksamheten. Förundersökningen föranleddes av en planerad byggnation av en ny cirkulationsplats vid E16/Nybrogatan. Förundersökningen visade att det inom denna del av fornlämningen fanns omfattande slaggvarp samt en rostbacke med spår efter kallrostning. Deponeringen av slagg har ägt rum under perioden 1500–1900-tal. Aktiviteterna med kallrostning har skett under 1800–1900-tal. Förundersökningen har även visat att det inom området fnns spår efter ett teknikskifte inom hyttverksamheten.

Foto puffbild, området från sydöst: Fredrik Larsson. Publiceras med tillstånd från Lantmäteriet, dnr LM2018/000608.