2017

Rapport 2017:161. Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötlands län, Linköpings kommun, Vreta klosters socken, Stora Sjögestad 20:2, RAÄ-nr Vreta kloster 270 och 271
Alf Ericsson

Under december 2017 gjordes en arkeologisk utredning inom fastigheten Stora Sjögestad 20:2 i sydvästra utkanten av samhället Ljungsbro i Linköpings kommun. Utredningen föranleddes av att Linköpings kommun arbetar med en detaljplan för området. Vid utredningen grävdes sökschakt vid två torp från 1700-talet. Det ena heter Gustafstorpet och av detta återstår inga synliga lämningar ovan mark (RAÄ-nr Vreta kloster 271). Platsen utgörs av en villatomt och åkermark som är överplöjd sedan andra hälften av 1800-talet. Det andra torpet heter Sjögestadlund och av detta syns idag en husgrund och en jordkällare (RAÄ-nr Vreta kloster 270). Av dessa lämningar ligger endast jordkällaren inom planområdet. I schakten vid Gustafstorpet framkom inga byggnadslämningar, men däremot keramik (dekorerat lergods) och en kort stenrad invid en mindre odlingsyta. I schakten som grävdes mellan husgrunden och jordkällaren i Sjögestadlund framkom inget av arkeologiskt intresse.