2022

Rapport 2022:69
Arkeologisk undersökning 2021
Kronobergs län, Småland, Växjö kommun, Växjö socken, fastighet Växjö 13:32, fornlämning L1951:114

Bengt Söderberg (red.)

Händelser vid ett gravröse – sten-, brons- och järnålderslämningar i södra Växjö

Arkeologerna vid Statens historiska museum har undersökt en registrerad boplats (L1951:114) på en höjdsträckning i den södra delen av Växjö. Fornlämningen ligger vid ett gravröse, ett av totalt tre eller fyra som en gång funnits längs höjden. Bland de lämningar som undersöktes finns bland annat flera järnåldershus och en stor mängd härdar från flera perioder. Av särskilt intresse är fyndet av det hittills äldsta kända monumentet i Kronobergs län, en cirka 5 500 år gammal så kallad fasadanläggning med paralleller i bland annat Danmark och Skåne. Viss dokumentation gjordes