2017

Rapport 2017:96. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötlands län, Östergötland, Ödeshögs kommun, Heda socken, Heda 7:2, 8:2 och Tuna 3:3.
Alf Ericsson

Arkeologerna har under juli 2017 på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i ett område strax väster om Heda kyrka i Ödeshögs kommun. Undersökningen föranleddes av att Vattenfall eldistribution AB arbetar med en utbyggnad av elnätet i trakten. Det berörda området utgörs av isälvssediment och ligger inom den gamla hedmark som ortnamnet Heda åsyftar. I området finns förhistoriska gravar, men inga kända boplatser. Likaså saknas uppgifter om medeltida bebyggelse. Med början under 1700-talet utvecklades Heda till ett sockencentrum. På 1800-talet fanns här fattigstuga, skolhus och flera backstugor. En av de senare låg invid undersökningsområdet. I ledningsschakten framkom emellertid inga bebyggelselämningar eller annat av arkeologiskt intresse. Platsen för backstugan har anmälts till Riksantikvarieämbetets digitala informationssystem om fornminnen
(FMIS).