2016

Rapport 2016:110. Arkeologisk undersökning. Västmanlands län, Västmanland, Västerås kommun, Tillberga socken, Hedensberg 7:5, Tillberga 199:1.

Magnus Lindberg

I april och augusti 2015 genomfördes en arkeologisk antikvarisk kontroll inom fastigheten Hedensberg 7:5, Tillberga socken i Västerås kommun. Anledningen till den antikvariska kontrollen var att markarbeten skulle utföras i direkt anslutning till säteriets flygelbyggnad samt i ett mindre område mellan huvud- och flygelbyggnad.

Hedensberg är ett byggnadsminne och ligger inom Hedensbergs gamla bytomt. De byggnader som idag står på platsen uppfördes runt år 1750, men i skriftligt material är Hedensberg omnämnt redan under 1300-talet. Det fanns möjlighet att äldre bebyggelselämningar och kulturlager skulle komma att beröras av de planerade markarbetena. I samband med den antikvariska kontrollen framkom rester av en syll och en möjlig bebyggelseterrassering/syll. Inom fler områden framkom
även kulturlager med fynd från 1700-talet. Inga fynd eller konstruktioner av medeltida ursprung påträffades.