2016

Rapport 2016:97. Arkeologisk utredning. Västra Götalands län, Bohuslän, Uddevalla kommun, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:3 och 1:26.

Kajsa Andreasson med bidrag av Christina Rosén och Bengt Westergaard

Med anledning av planerad byggåtgärd på fastigheterna Herrestad-Torp 1:3 och 1:26 strax söder om Torps köpcentrum genomfördes en arkeologisk utredning i oktober 2016 i syfte att ta reda på om fornlämningar förekom inom det aktuella området. Det fanns inga lämningar inom utredningsområdet som kräver fortsatta arkeologiska insatser.