2017

Rapport 2017:163. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Kalmar län, Hultsfreds kommun, Vena socken, Hultsfred 3:1, RAÄ-nr Vena 180:1, 181:1, 182:1-2, 248:1
Alf Ericsson

Arkeologerna har under november 2017 på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län utfört en arkeologisk utredning vid gården Herrstorpet söder om tätorten Hultsfred. Utredningen föranleddes av att Hultsfreds kommun arbetar med en detaljplan för området, som ligger vid sjön Hulingens västra strand. Inom det aktuella området fanns före utredningen inga registrerade fornlämningar. Däremot var flera kulturhistoriska lämningar kända. Dessa utgörs av en tjärgrop, fyndplatser för stenåldersföremål och lämningar av ett tegelbruk från mitten av 1800-talet. Av det senare står tegelugnen fortfarande kvar, medan torkladan är riven. Vid utredningen påträffades en stenåldersboplats och en järnframställningsplats. Dessa utgör lagskyddade fornlämningar. Boplatsen är från äldre stenålder och ligger på en höjdrygg strax norr om gården. Förutom rikliga mängder bearbetad kvarts och flinta observerades skärvsten och stolphål i sökschakten. Järnframställningsplatsen ligger söder om gården och tegelugnen, strax intill en äldre strandkant till den på 1920-talet sänkta Hulingen. På järnframställningsplatsen framkom en blästerugn, det vill säga en ugn för lågteknisk järnframställning. Troligen är den från järnåldern, men skulle också kunna vara från medeltiden. I Hulingen finns lättåtkomlig råvara i form av sjömalm. Herrstorpet har varit bebyggt sedan slutet av 1600-talet. Dessförinnan var Herrstorpet en obebyggd fastighet, en så kallad utjord. Möjligen fanns här en mindre gård under medeltiden, men som ödelades efter digerdöden. Lämningar av en sådan ödegård har emellertid inte påträffats.