2021

Rapport 2021:163
Arkeologisk undersökning
Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Ås socken, fastighet Bossgård 2:20, fornlämning L1996:5887–4 (Ås 160:1)
Jörgen Streiffert

Inför en planerad parkeringsplats vid Derome träindustri har Arkeologerna, Statens historiska museer, utfört en arkeologisk undersökning. Ett stort antal anläggningar såsom härdar, störhål, stolphål, gropar och en ugn påträffades. Flera av stolphålen var spåren efter ett treskeppigt långhus. Till detta kunde tre stigar kopplas. Området var strukturerat och organiserat i olika verksamhetsytor. Utifrån kol 14-dateringar vet vi att man huvudsakligen vistats på platsen under förromersk järnålder.