2020

Rapport 2020:24. Arkeologisk förundersökning. Dalarnas län, Dalarna, Falu stad och kommun, Hyttkammaren 8, fornlämning L2001:4288
Mia Englund och John Hamilton

Hösten 2019 genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer (SHM), en förundersökning inom fornlämning L2001:4288. Fornlämningen omfattar lämningarna efter Falu stadslager. Förundersökningen föranleddes av en planerad byggnation av bostäder vid Yxhammargatan. Förundersökningen visade att det inom denna del av fornlämning L2001:4288 finns omfattande slaggvarp samt vägar, aktivitetsytor, en broläggning, rännor och kallrostar.

Inom området finns även en sentida industribyggnad och sentida aktivitetsytor. Slaggdeponeringen har sannolikt ägt rum under perioden 1600–1800-tal. Aktiviteterna med transporter och vattenförsörjning har ägt rum under 1700-talets senare del. Behov av transporter inom området har även funnits under senare perioder. Kallrostning har sannolikt förekommit under 1800–1900-tal.