2015

Rapport 2015:86. Arkeologisk utredning, etapp 1. Östergötland, Valdemarsviks kommun, Ringarums socken
Marita Sjölin

Med anledning av att Peab Anläggning AB planerade schaktning för ny optoslang för Telia Sonera Access AB:s räkning har en arkeologisk utredning utförts. Ringarumstrakten karaktäriseras av ett småbrutet landskap med förhistoriska lämningar främst från stenålder och yngre järnålder. Schaktsträckningen skulle om det var görligt justeras så att fornlämningar inte berördes. Utredningen utfördes dels i form av en mindre kart- och arkivstudie, dels i form av fältinventering. Kart- och arkivstudien omfattade kartor från 1600-talet och framåt för byarna Ringarum, Sörby och Holmberga, där tyngdpunkten låg på de båda sistnämda. Av kartorna framkom att ett kapell eller föregångare till Ringarums kyrka hade legat sydost om dagens tätort. Enligt storskifteskartan hade även den runsten, som idag finns vid kyrkan stått i detta
område. Vid inventering av området kunde det konstateras att huvuddelen av all schaktning skulle komma att äga rum i redan omrörd mark eller i mark där fornlämning inte bedömdes beröras. Undantaget var sträckningen i åkermark inte långt från den så kallade Kapellplatsen. För att undvika att beröra eventuella fornlämningar ändrade Peab Anläggning AB dragningen för schaktet så att det inte drogs förbi Kapellplatsen. Utifrån detta var en etapp 2-utredning ej längre motiverad. Den arkeologiska utredningen resulterade i att fornlämning ej berördes.