2017

Rapport 2017:5

Den 12:e december 2016 genomförde Arkeologerna museer en arkeologisk undersökning i form av
schaktningsövervakning med anledning av att Bynet schaktade för nedläggning av bredband. Schaktningen utfördes i närheten av
fornlämningarna RAÄ 14:-1-3, 15:1-2, 100:1 och 102:1 i Styrstad socken, Norrköpings kommun.
Inga fornlämningar eller föremål hittades vid schaktningsövervakningen.