2017

Rapport 2017:97. Arkeologisk undersökning. Östergötlands län, Östergötland, Finspångs kommun, Risinge socken, Melby 5:1, Risinge 57:1.
Ann Westermark

Under våren 2017 genomfördes en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning med anledning av att Vattenfall utförde
schaktningsarbeten intill och inom Melby bytomt (Risinge 57:1), Finspångs kommun. Melby by har medeltida belägg och schaktningsarbetet förväntades kunna påverka lagskyddade lämningar. Sammanfattningsvis påträffades skärvsten, kol och bränd lera strax söder om bytomten vilket kan indikera äldre mänskliga aktiviteter. Dessutom framkom lämningarna efter en äldre gårdsplan och byggnad under nuvarande gårdsplan. Inga övriga arkeologiska åtgärder föreslås i samband med VAarbetet, som nu är slutfört längs de sträckor som omfattades av den
arkeologiska undersökning som beskrivs i rapporten.