2024

Arkeologisk utredning steg 2, 2023
Skåne län, Skåne, Vellinge kommun, Räng socken, fastighet Kämpinge 10:1 m.fl .
Katalin Schmidt Sabo

En arkeologisk utredning med sökschaktningar genomfördes inom fastighet Kämpinge 10:1 m.fl. i augusti 2023. Det var Statens historiska museer, Arkeologerna, som genomförde utredningen med anledning av att Vellinge kommun planerar anlägga en väg i området.

Det 25 500 kvadratmeter stora området var beläget i fullåkersbygd med många närliggande fornlämningar. Vid utredningen upptogs 13 sökschakt på sammanlagt 576 kvadratmeter.
I schakten syntes många så kallade rajoleringsnedgrävningar. Dessa grävdes under 1800- och tidigt 1900-tal för att försöka flytta bort flygsanden som lagt sig på åkrarna upprepade gånger.

Totalt framkom 9 gropar och ett litet område med några stenar intill varandra, men de bedömdes inte vara några tydliga fornlämningar. Inga fortsatta arkeologiska åtgärder förordas inom det aktuella utredningsområdet.