2018

Rapport 2018:123. Arkeologisk förundersökning. Kalmar län, Småland, Kalmar kommun, Kalmar socken, fastighet Malmen 2:3, fornlämning Kalmar 93:1 och ARK1
Annika Konsmar

Arkeologerna har under våren 2018 genomfört en arkeologisk förundersökning inom del av fornlämning Kalmar 93, stadslager. Förundersökningen föranleddes av att Kalmar kommun har detaljplanerat fastigheten Malmen 2:3 i Kalmar stad och kommun. Inom exploateringsområdet ska befästningskonstruktionen Fredriksskans ha varit belägen, uppförd cirka år 1735. Befästningen byggdes på en holme i Malmfjärden kallad Kärringlåret.

Vid förundersökningen påträffades rasering efter Fredriksskans men inga fasta murar eller relaterade kulturlager i övrigt. På ett uppskattningsvis cirka 200 kvadratmeter stort skär fanns grundstenar som tolkas vara grunden till ett sjömärke på Kärringlåret, ARK1. Namnet Kärringlåret är känt från en historisk karta från år 1651, då skrivet ”Käiringelåhret” och förleden Kärring- kan härledas till en stenkäring som är ett mindre sjömärke uppbyggt av sten. Inget daterande material fanns till konstruktionens anläggande men ett resonemang kan eventuellt datera den till 1600-talet.

Sjömärket kan då ha fungerat som riktmärke i Kalmars inre skärgård vid insegling för lotsar och fskare till norra Kvarnholmen innan befästningsbygget tog fart här kring år 1650. Sjömärket, ARK1, har registrerats som övrig kulturhistorisk lämning i fornlämningsregistret FMIS. Det var kraftigt skadat av fera recenta ledningar och bedömningen är att potentialen inom området vid vidare arkeologisk undersökning är begränsad. Den pedagogiska och vetenskapliga potentialen bedöms som låg.