2020

Rapport 2020:48. Arkeologisk utredning, steg 1 och 2. Västra Götalands län, Västergötland, Vårgårda kommun, Siene och Hol socknar, fastighet Vårgårda 5:3, Siene 1:4, Vårgårda Dalbogården 1:1 m.fl ., fornlämning L1959:1575, L1964:1508, L2019:7185, L2019:7186, L2019:7188 och L2019:7190
Jessica Andersson

Arkeologerna, Statens historiska museer, har under 2019 genomfört en arkeologisk utredning av åtta områden utmed den nya sträckningen för E20 mellan Bälinge och Vårgårda i Västra Götalands län. Utredningen syftade till att ta reda på om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar berörs av vägarbeten samt att avgränsa nyupptäckta lämningar inom utredningsområdet. Det arkeologiska arbetet resulterade i en nyupptäckt fornlämning och tre övriga kulturhistoriska lämningar.